facebook instagram youtube

Regulamin promocji "Kup ekspres - odbierz chłodziarkę do mleka"

 

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU PROMOCJI

„KUP EKSPRES – ODBIERZ CHŁODZIARKĘ DO MLEKA”

Wydany w dniu 30 września 2019 roku przez Organizatora promocji pn. „KUP EKSPRES – ODBIERZ CHŁODZIARKĘ DO MLEKA” ( „Promocja”), spółkę Jura Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465420, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000 zł, o numerze NIP: 9512367659, REGON: 146660619 („Organizator” lub „JURA”).

Organizator, biorąc pod uwagę postanowienia Regulaminu Promocji, postanowił zmienić jego treść w następujący sposób:

§ 1. ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
Zmienia się treść pkt. 2.3 Regulaminu,
który przyjmuje brzmienie: Promocja polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika, który spełni łącznie następujące czynności: w okresie od 10 czerwca do 31 grudnia 2019 roku zakupi, w sklepach określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu, Produkt Promocyjny; w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestruje Produkt Promocyjny na stronie www.klubkoneserakawy.pl; wypełni dane do wysyłki nagrody w zakładce „Moje urządzenia” (adres, numer telefonu). 

Zmienia się treść pkt. 3.2 Regulaminu, który przyjmuje brzmienie: Promocja trwa od dnia 10.06.2019 do dnia 31.12.2019 będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej („Czas Trwania Promocji”) lub do wyczerpania puli nagród określonej w § 2 ust. 7 Regulaminu. W przypadku sklepów internetowych Promocja obowiązuje od dnia 10.06.2019 00:01 do dnia 31.12.2019 23:59 - decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu online.

 

REGULAMIN PROMOCJI
„KUP EKSPRES – ODBIERZ CHŁODZIARKĘ DO MLEKA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „KUP EKSPRES – ODBIERZ CHŁODZIARKĘ DO MLEKA” („Promocja”).

Organizatorem Promocji jest Jura Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS 0000465420, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000 zł, o numerze NIP: 9512367659, REGON: 146660619 („Organizator” lub „JURA”).

§ 2. PROMOCJA
Nagrodą w promocji jest chłodziarka do mleka Cool Control o pojemności 1l marki JURA o wartości 1000 zł („Nagroda”).
Promocją objęte są wybrane modele ekspresów JURA: Z6 Diamond Black, Z6 Aluminium i J6 Piano White („Produkty Promocyjne”), zakupione od Autoryzowanych Dystrybutorów JURA lub bezpośrednio od Organizatora, poprzez sklep internetowy: www.pl.jura.com(„Sklep Internetowy”).

Promocja polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika, który spełni łącznie następujące czynności: w okresie od 10 czerwca do 30 września 2019 roku zakupi, w sklepach określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu, Produkt Promocyjny;
• w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestruje Produkt Promocyjnyna stronie www.klubkoneserakawy.pl;
• wypełni dane do wysyłki nagrody w zakładce  „Moje urządzenia” (adres, numer telefonu).

Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji wiadomością na swój adres e-mail podany podczas rejestracji. W razie braku otrzymania ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w zakreślonym terminie, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej celem weryfikacji, czy nie jest wymagane ponowne przesłanie zgłoszenia.  Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora nie oznacza, że zgłoszenie nie zawiera błędów lub braków, jak również nie stanowi potwierdzenia  przyznania Nagrody w Promocji.

Po pozytywnej weryfikacji rejestracji, Nagroda zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych.

Uczestnik może zgłosić w Promocji zakup tylko jednego Produktu i w związku z tym otrzymać w niej tylko jedną Nagrodę. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany w Promocji tylko jednokrotnie.

W Promocji przewidziano do wydania łącznie 700 sztuk Nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Po wyczerpaniu liczby Nagród przeznaczonych do wydania w Promocji ulega ona zakończeniu, a Uczestnicy, którzy zgłosili udział w Promocji później niż Uczestnik, który otrzymał ostatnią Nagrodę nie są uprawnieni do otrzymania Nagrody. W przypadku wyczerpania puli Nagród w Promocji, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników o zakończeniu Promocji za pośrednictwem strony internetowej promocji (www.klubkoneserakawy.pl).

Gwarancja na Chłodziarkę Cool Control o pojemności 1l marki JURA:
• wynosi 12 miesięcy od daty rejestracji użytkownika do Klubu Konesera Kawy;
• dokument potwierdzający gwarancję będzie dostarczony wraz z nagrodą.

§ 3. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach Autoryzowanych Dystrybutorów Jura Poland oraz w Sklepie Internetowym: Promocją są objęte wyłącznie sklepy zlokalizowane na terytorium Polski, posiadające w swojej ofercie przynajmniej jeden z Produktów Promocyjnych, określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu (dalej jako „Sklepy”).

Promocja trwa od dnia 10.06.2019 do dnia30.09.2019 będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej („Czas Trwania Promocji”) lub do wyczerpania puli nagród określonej w § 2 ust. 7 Regulaminu. W przypadku sklepów internetowych Promocja obowiązuje od dnia 10.06.2019 00:01 do dnia 30.09.2019 23:59 - decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu online.

§ 4. UCZESTNICY PROMOCJI
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji („Uczestnik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

W Promocji nie mogą brać udziału:
• osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
• podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

§ 5. ZASADY PROMOCJI
Promocja obejmuje automatyczne ekspresy do kawy JURA – Produkty Promocyjne, wymienione w § 2 ust. 2 Regulaminu.

Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z Produktów Promocyjnych. Promocją objęty jest wyłącznie Produkt Promocyjny fabrycznie nowy, zakupiony przez Uczestnika w Czasie Trwania Promocji w Sklepach wskazanych w niniejszym  Regulaminie.

W Promocji zostaną uwzględnione zgłoszenia Uczestników, którzy oprócz wymagań, o których mowa w §4 Regulaminu spełnią łącznie poniższe warunki:
• dokonają zakupu Produktu Promocyjnego w Czasie Trwania Promocji;
• w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrują zakupiony Produkt Promocyjny w Klubie KoneseraKawy na stronie www.klubkoneserakawy.pl poprzez: 

• podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu);
• podanie daty zakupu Produktu Promocyjnego,
• podanie numeru seryjnego Produktu Promocyjnego;
• podanie nazwy dystrybutora, u którego dokonano zakupu;
• przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, itp.) czy też dokumenty wydania/dostawy towaru;
• podanie danych adresowych do wysyłki Nagrody.

W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do prawdziwości lub prawidłowości dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień, w tym przesłania oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji, zawiadamiając go o tym drogą mailową lub telefoniczną. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania, Organizator odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania Nagrody.

Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:

• nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
• dane Uczestnika oznaczone w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe będą nieprawdziwe, niekompletne; lub
• przesłana kopia dowodu zakupu okaże się fałszywa lub podany numer seryjny Produktu Promocyjnego będzie błędny; lub gdy podany numer seryjny Produktu Promocyjnego będzie już wcześniej zarejestrowany w Promocji.
• dowód zakupu będzie stwierdzał zakup poza Czasem Trwania Promocji; lub

Uczestnik uniemożliwił weryfikację dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, w tym w sytuacji gdy przesłana kopia dowodu zakupu Produktu Promocyjnego jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, odstąpienie wywołuje skutek w postaci rezygnacji Uczestnika z Promocji. 

Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez JURA lub na jej zlecenie.

§ 6. REKLAMACJE
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie www.klubkoneserakawy.pl, bądź też telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 123 43 01 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00.

Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać na adres: JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-819, ul. Puławska 366, z dopiskiem: „Reklamacja – promocja KUP EKSPRES, ODBIERZ CHŁODZIARKĘ DO MLEKA".

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną – data wysłania e-maila za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowaw §6 ust. 1.

Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; drogą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji poprzez formularz kontaktowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

§ 7. DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest Jura Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, tel.: +48 22 123 43 01, e-mail: info@pl.jura.com.

Inspektorem Ochrony Danych JURA Poland jest Pan Paweł Strzałkowski, email: info@pl.jura.com.

Na potrzeby Promocji będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania. Dane osobowe posłużą do ustalenia prawa do otrzymania Produktu Promocyjnego, wysyłki Nagród, kontaktu z Uczestnikiem (jeżeli niniejszy regulamin przewiduje taki kontakt) oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.

Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji Promocji jest zgoda Uczestnika wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
• podmioty, którym JURA Poland powierzyła przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
• odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE). Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, wysyłając wniosek na adres: info@pl.jura.com.

JURA Poland realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:
• Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
• Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
• Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO;

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Promocji.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych JURAPolandna adres: info@pl.jura.com.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.

Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.klubkoneserakawy.pl

Dodatkowe informacje o Promocji i produktach JURA będą udzielane pod numerem infolinii: +48 22 123 43 01 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00 – 17:00). 

Przystąpienie do Promocji jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach rejestracji udziału w Promocji. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronieinternetowej pod adresem: www.klubkoneserakawy.pl, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.

Polityka prywatności

Copyright © 2019. All rights reserved.