facebook instagram youtube

Regulamin promocji produktów Premium "Przedłużona gwarancja dla Koneserów"

§ 1. OKREŚLENIE ORGANIZATORA
Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „PRZEDŁUŻONA GWARANCJA DLA KONESERÓW" ("Promocja").
Organizatorem Promocji jest JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-819, ul. Puławska 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465420, REGON: 1466600619, NIP: 951 236 76 59, ("Organizator" lub "JURA").

§ 2. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
Promocja trwa od 02 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma zasięg ogólnopolski.
Promocją są objęte następujące produkty zakupione u autoryzowanych dystrybutorów JURA. Aktualny wykaz autoryzowanych dystrybutorów JURA znajduje się na stronie: www.pl.jura.com
 
§ 3. UCZESTNICY PROMOCJI
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik" lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, użytkujące produkt promocyjny zgodnie z przeznaczeniem, tj. w warunkach domowych. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Programie uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w § 4 ust. 1 Regulaminu.

W Promocji nie mogą brać udziału:
osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), użytkujące produkty objęte promocją w warunkach zwiększonego obciążenia, tj. nie zgodnie z instrukcją obsługi.
osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją;
 
§ 4. ZASADY PROMOCJI
Promocją objęte są ekspresy JURA z segmentu Premium ( Z9, Z6, J6, S8) (”Produkt Promocyjny”).
Promocją objęty jest wyłącznie produkt fabrycznie nowy, zakupiony przez Nabywców w okresie od dnia obowiązywania promocji 02 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w punktach sprzedaży wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu, i zarejestrowany na stronie www.klubkoneserakawy.pl do których dołączono kartę gwarancyjną oraz w stosunku, do których zgodnie z ww. kartą gwarancyjną gwarantem jest Organizator.
Promocja polega na udzieleniu dodatkowej gwarancji na Produkt Promocyjny na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu Promocyjnego. Długość okresu przedłużenia gwarancji jest zależna zakupionego modelu objętego promocją i dla poszczególnych modeli przedstawia się następująco:

a) w przypadku zakupu produktu objętego promocją przez osoby fizyczne:
Z9 – dodatkowe 25 miesięcy;
Z6 – dodatkowe 25 miesięcy;
J6 – dodatkowe 25 miesięcy;
S8 – dodatkowe 11 miesięcy;

b) w przypadku zakupu produktu objętego promocją przez osoby prawne a użytkowanego w warunkach domowych Organizator od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wprowadza następujące ograniczenie:
Z6 – dodatkowe 38 miesięcy ale nie przekraczające 9000 kaw;
J6 – dodatkowe 38 miesięcy ale nie przekraczające 9000 kaw;
S8 – dodatkowe 24 miesięcy ale nie przekraczające 8000 kaw;

5. Potwierdzeniem przedłużenia gwarancji będzie Certyfikat gwarancyjny wystawiony do każdego urządzenia objętego promocją na podstawie rejestracji na stronie www.klubkoneserakawy.pl

6. Wszyscy Uczestnicy, którzy oprócz wymagań, o których mowa w § 3, spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki, to jest:
Dokonają zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od dnia 02 listopada 2017 do dnia 31 grudnia 2019 r.
W ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrują zakupiony Produkt Promocyjny na stronie klubkoneserakawy.pl poprzez:
9. podanie daty zakupu
10. przesłanie skan lub zdjęcia dowodu zakupu
11. podanie numeru seryjnego Produktu Promocyjnego
12. podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
13. Podczas rejestracji Produktu Promocyjnego, o której mowa powyżej, wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych JURA oraz otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów JURA drogą elektroniczną przez zaznaczenie odpowiednich pól formularza; otrzymają przedłużoną gwarancję na Produkt Promocyjny.
14. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do prawdziwości lub prawidłowości dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania, Organizator odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania przedłużonej gwarancji.
15. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc) czy też dokumenty wydania/dostawy towaru.
16. Organizator promocji prześle drogą e-mailową, w terminie 30 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego, potwierdzenie przedłużonej, certyfikat Gwarancyjny, które stanowić będzie podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie 5 lat od daty zakupu, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu Promocyjnego.
17. Uczestnik traci prawo do otrzymania przedłużonej gwarancji, jeżeli:
nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
przesłana kopia dowodu zakupu okaże się fałszywa lub podany numer seryjny Produktu Promocyjnego będzie błędny; lub
dowód zakupu będzie stwierdzał zakup poza okresem obowiązywania Promocji; lub
dane Uczestnika oznaczone w formularzu rejestracyjnym Klubu Konesera Kawy JURA, jako obowiązkowe będą nieprawdziwe; lub
w okolicznościach określonych w ust. 5 powyżej nie prześle oryginału dowodu zakupu.
 
§ 5. REKLAMACJE
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania promocji i nie później niż do dnia 30.01.2020 r. za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres Organizatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską).

Reklamacje należy zgłaszać na adres: JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-819, Ul: Puławska 366, z dopiskiem: Reklamacja przedłużonej gwarancji dla Konesera"
Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.
 
§ 6. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie JURA Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, tel.: +48 22 123 43 01, e-mail: info@pl.jura.com.
Inspektorem Ochrony Danych JURA Poland jest Pan Paweł Strzałkowski, email: info@pl.jura.com

Dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kliku z poniższych w celów:
a) Wykonania zawartej umowy tj. realizacji przez JURA Poland zasad przedłużonej gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c „RODO”);
b) Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
c) Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
d) Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym JURA Poland powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.
5. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE). Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, wysyłając wniosek na adres: info@pl.jura.com.
Dane osobowe będą przetwarzane przez JURA Poland w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez JURA Poland, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
JURA Poland realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:
a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z przedłużonej gwarancji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.klubkoneserakawy.pl

Dodatkowe informacje o Promocji i produktach JURA będą udzielane pod numerem infolinii JURA: 22 123 43 01 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00) lub adresem e-mail klubkonesera@pl.jura.com.

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą w żadnym wypadku naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.

Polityka prywatności

Copyright © 2019. All rights reserved.